โดย..สุขศึกษาและประชาสัมพันธ์
03/06/2556

รพ.สุราษฎร์ธานีจัดประชุมการผสมผสานระบบบริหารโดยใช้แนวคิดจิตปัญญา

 
ภาพข่าว
เมื่อวันที่ 31พฤษภาคม 2556 กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี จัดประชุมผสมผสานระบบบริการโดยใช้แนวคิดจิตปัญญา ( Spirtual Ha ) First Step to Sha ให้กับ แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี โดยมี นายแพทย์ สุวิชา ศฤคารพูนเพิ่ม หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ กล่าวเปิดการประชุม ต่อ นายแพทย์อดิเกียรติ เอี่ยมวรนิรันดร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ประธานในพิธี จัดขึ้น ณ ห้องประชุมวิภาวดี โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี มีวัตถุประสงค์ของการจัดประชุม ดังนี้ 1. เพื่อให้ผู้เข้าประชุมมีความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน Ha สู่ Sha 2. เพื่อให้ผู้เข้าประชุมมีทัศนคติที่ดีและสามารถนำไปสามารถนำไปปฏิบัติตามแนวคิด Sha ได้ โดยการประชุมครั้งนี้มี คณะกรรมการบริหารพัฒนาคุณภาพของหน่วยงานในโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีและมีทีมวิทยากรจากโรงพยาบาลพังงามาบรรยายองค์การเรียนรู้ มีกิจกรรมกลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการนำ Sha เพื่อนำประโยชน์ที่ได้รับไปใช้ต่อไป
ไฟล์ประกอบ :