ไม่มีภาพข่าว

โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีจัดอบรมความรู้เกี่ยวกับกับวินัยและการรักษาวินัย

เมื่อวันที่ 25-27 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี จัดทำโครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับวินัย การรักษาวินัย สำหรับบุคลากรของโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี จำนวน 6 รุ่น เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวินัย และป้องกันมิให้กระทำผิด ให้ทราบหลักเกณฑ์ วิธีเสริมสร้างการรักษาวินัย โดยมีนายธนกฤต มณีรัตน์ นักจัดการทั่วไปชำนาญการพิเศษ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร กล่าวรายงานต่อประธานในพิธี นายแพทย์อดิเกียรติ เอี่ยมวรนิรันดร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก อ.เรืองรัตน์ บัวสัมฤทธิ์ นิติกรเชี่ยวชาญ(ด้านวินัย)อดีตผู้อำนวยการกลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม เป็นวิทยากรบรรยาย โอกาสนี้ผู้อำนวยการได้ชี้แจงนโยบายพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลตามมาตรฐาน HA แก่บุคลากรครบ 100% จัดขึ้น ณ ห้องประชุมวิภาวดี อาคารโภชนาการ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

  อ่านต่อ
ไม่มีภาพข่าว

ชมรมผุ้สูงอายุร่วมกับจิตอาสา

เมื่อวันที่ ( 18 พฤศจิกายน 2556 ) เวลา 11.00 น.ศูนย์บริการผู้สูงอายุเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีร่วมกับชมรมจิตอาสาโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี บริจาคเครื่องวัดสัญญาณชีพและความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดแบบอัตโนมัติ จำนวน 5 เครื่อง มูลค่า 500,000 บาท แก่หอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม 1 โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี โดยมีนายแพทย์อดิเกียรติ เอี่ยมวรนิรันดร์ ผู้อำนวยการ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่เป็นผู้รับมอบ

  อ่านต่อ
ไม่มีภาพข่าว

พระภิกษุ ชาติชาย นครัญ พระภิกษุพิชิต ชคาโร บริจาคเครื่องไซริงปั้ม

เมื่อวันที่ (7 พฤศจิกายน 2556) เวลา 11.30 น. พระภิกษุ ชาติชาย นครัญ ร่วมกับ พระภิกษุพิชิต ชคาโร บริจาคเครื่องไซริงปั้ม จำนวน 3 เครื่อง มูลค่า 110,000 บาท ให้แก่หอผู้ป่วย ICU โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี โดยมี นางมุจลินทร์ บุญโอภาส รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล พร้อมเจ้าหน้าที่เป็นผู้รับมอบ

  อ่านต่อ
ไม่มีภาพข่าว

คุณพิเชฐ์ พงษ์ปิยะประเสริฐ คุณเพ็กยง แซ่เซา คุณแห แซ่แก บริจาคกระติกควบคุมอุณหภูมิบรรจุโลหิต

วันนี้ (31 ตุลาคม 2556) เวลา 11.00 น.คุณพิเชฐ์ พงษ์ปิยะประเสริฐ คุณเพ็กยง แซ่เซา คุณแห แซ่แก ร่วมกันบริจาคกระติกควบคุมอุณหภูมิบรรจุโลหิต จำนวน 4 ใบ เป็นเงิน 50,000 บาท แก่ธนาคารเลือดโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี เพื่อใช้ในการขนย้ายเลือด โดยมีนายแพทย์อดิเกียรติ เอี่ยมวรนิรันดร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี และนายแพทย์สุเมธ ฉายศิริกุล หัวหน้ากลุ่มงานจิตเวช พร้อมเจ้าหน้าที่ธนาคารเลือด เป็นผู้รับมอบ

  อ่านต่อ
ไม่มีภาพข่าว

วันพยาบาลแห่งชาติ วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ

วันที่ 21 ตุลาคม ของทุกปีตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี หรือ “สมเด็จย่า” ของปวงชนชาวไทย ผู้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อกระทรวงสาธารณสุขไทยอย่างหาที่สุดมิได้ ตลอดพระชนม์ชีพของพระองค์ทรงปฏิบัติพระราชภารกิจด้วยพระเมตตาในการพัฒนาสุขภาพอนามัย และคุณภาพชีวิตของพสกนิกรทั่วประเทศ ทางราชการจึงกำหนดให้วันนี้เป็นวันสำคัญทางสาธารณสุข คือ “วันพยาบาลแห่งชาติ” “วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ” เพื่อเป็นการน้อมระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ ที่ทรงเสียสละอุทิศพระวรกาย พระสติปัญญา และพระราชทรัพย์ เพื่อพัฒนาการแพทย์การพยาลและสาธารณสุข ด้วยพระวิริยะอุตสาหะอย่างยิ่ง โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี จึงได้จัดกิจกรรมด้วยการทำบุญเลี้ยงพระ และแจกอาหารแก่ผู้ป่วยที่พักรักษาตัวในโรงพยาบาลโดยกลุ่มการพยาบาลกลุ่มงานทันตกรรมให้บริการอุดฟัน ถอนฟันฟรี

  อ่านต่อ
ไม่มีภาพข่าว

วันล้างมือโลก (Global Hand Washing Day) ประจำปี 2556

องค์การสหประชาชาติได้กำหนดให้วันที่ 15 ตุลาคมของทุกปี เป็นวันล้างมือโลก เพื่อเป็นการรณรงค์ กระตุ้นให้เด็ก เยาวชน และประชากรโลกหันมาให้ความสำคัญต่อการล้างมืออย่างถูกวิธีเป็นประจำ เกิดการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อลดโอกาสการสะสมและการติดเชื้อโรคต่าง ๆ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีได้เห็นถึงความสำคัญดังกล่าว จึงจัดกิจกรรมวันล้างมือโลกขึ้น เมื่อ วันที่ 15 ตุลาคม 2556 เวลา 09.00 น. ได้รับเกียรติจากนายแพทย์อดิเกียรติ เอี่ยมวรนิรันดร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี เป็นประธานเปิดงาน โดยจัดให้มีกิจกรรมอย่างมากมาย เช่น แห่กลองยาวเดินรณรงค์ สาธิตการล้างมืออย่างถูกวิธี แจกเอกสารให้ความรู้เรื่องการล้างมือ แจกน้ำยาล้างมือแก่ผู้มารับบริการ ซึ่งได้รับการตอบรับจากญาติผู้ป่วยและผู้มารับบริการเป็นอย่างดี

  อ่านต่อ
ไม่มีภาพข่าว

บริจาคเงินซื้อเครื่องมือแพทย์

วันนี้ (14 ตุลาคม 2556) เวลา 09.00 น. คุณกานดา กาญจนสุข บริจาคเงินจำนวน 30,000 บาท เพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี โดยมีนายแพทย์อดิเกียรติ เอี่ยมวรนิรันดร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี และ นางมณธิชา ไล่ชะพิษ เจ้าพนักงานเวชสถิติชำนาญงาน เป็นผู้รับมอบ

  อ่านต่อ
ไม่มีภาพข่าว

ชมรม 3 ส บริจาคเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ

วันนี้ (10 ตุลาคม 2556) เวลา 10.00 น. ชมรม 3ส บริจาคเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ แก่หออภิบาลผู้ป่วยหนักโรคหัวใจ จำนวน 6 เครื่อง รับมอบโดยนายแพทย์อดิเกียรติ เอี่ยมวรนิรันดร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี และ นายแพทย์คมพจน์ จิระจรัส นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยคณะพยาบาลและเจ้าหน้าที่ เป็นผู้รับมอบ

  อ่านต่อ
ไม่มีภาพข่าว

ชมรมจิตอาสา

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2556 เวลา 10.30 น. ชมรมจิตอาสาโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี มอบเครื่องทำออกซิเจนอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง ราคา 30,000 บาท แก่หอผู้ป่วย ICU โดยมีนายแพทย์อดิเกียรติ เอี่ยมวรนิรันดร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี และนายแพทย์ศักดิ์ชัย ตั้งจิตวิทยา รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ พร้อมเจ้าหน้าที่ เป็นผู้รับมอบ

  อ่านต่อ
ไม่มีภาพข่าว

ร้อยรัก ร้อยดวงใจ ร้อยสายใย ผู้เกษียณ

เมื่อวันที่ (26กันยายน 2556) เวลา 13.00 น. โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีจัดพิธีแสดงมุฑิตาจิต แก่ผู้เกษียณอายุราชการ พิธีรดน้ำผู้เกษียณ ประจำปี 2556 โดยมี นายแพทย์ อดิเกียรติ เอี่ยมวรนิรันดร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี เป็นประธานกล่าวแสดงมุฑิตาจิตแก่ผู้เกษียณ และ มอบของที่ระลึกแก่ผู้เกษียณ จำนวน 22 ท่าน โดยมีนายแพทย์สวัสดิ์วงษ์ จินตโสภณ เป็นตัวแทนผู้เกษียณ กล่าวขอบคุณแก่ผู้ร่วมงาน ณ.ห้องประชุมวิภาวดี โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

  อ่านต่อ

Total 70 Record 1 2 3 4 5 6 7