ไม่มีภาพข่าว

คุณอาภรณ์ บาลเมือง บริจาคเงินสร้างห้องพิเศษ

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 13.30 น. คุณอาภรณ์ บาลเมือง บริจาคเงิน 500,000 บาท เพื่อสบทบทุนสร้างห้องพิเศษ อาคารผู้ป่วยใน 569 เตียง แก่โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี โดยมีนายแพทย์อดิเกียรติ เอี่ยมวรนิรันดร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีเป็นผู้รับมอบ

 


  อ่านต่อ
ไม่มีภาพข่าว

Kick off ลด ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟม (No Foam) บรรจุอาหารทั่วไทย

โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ร่วมรณรงค์ ลด ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟม (No Foam)

บรรจุอาหารเพื่อสุขภาพที่ดีของคนไทย

อันตราย ภัยเงียบจากการใช้กล่องโฟมดังเอกสารที่แนบ


  อ่านต่อ
ไม่มีภาพข่าว

กำหนดการพิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารผู้ป่วยใน 596 เตียง วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558


  อ่านต่อ
ไม่มีภาพข่าว

4 กุมภาพันธ์ วันมะเร็งโลก (World Cancer Day)

องค์การอนามัยโลก ได้กำหนดให้วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ของทุกปี เป็นวันมะเร็งโลก โดยในปี 2015 นี้ กำหนดประเด็นการรณรงค์  Not beyond us โรคมะเร็งไม่ใช่เรื่องไกลตัวและไม่ได้เกินความสามารถในการจัดการ  โดยมุ่งเน้นกระบวนการเชิงรุกเพื่อจัดการกับโรคมะเร็ง โดยอาศัยวิธีการที่มีอยู่แล้ว และทุกคนสามารถเข้าถึงได้ โดยแบ่งเป็น 4 หัวข้อหลักได้แก่ การเลือกดำเนินชีวิตอย่างมีสุขภาพที่ดี (Healthy Life Choices) การตรวจค้นหาโรคมะเร็งในระยะเริ่มแรก (Early Detection) ทุกคนสามารถเข้ารับการรักษาได้อย่างเท่าเทียม(Treatment for All) และคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็ง(Quality of Life)


  อ่านต่อ
ไม่มีภาพข่าว

แผนปฏิบัติการรณรงค์ในพื้นที่ฉีดวัคซีนคอตีบ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี เดือนกุมภาพันธ์ 2558

แผนปฏิบัติการรณรงค์ในพื้นที่ฉีดวัคซีนคอตีบ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี เดือนกุมภาพันธ์ 2558 กลุ่มเป้าหมาย ประชาชนที่มีอายุระหว่าง 20-50 ปี มีทะเบียนบ้าน หรือทำงานในพื้นที่ ม.2 ต.มะขามเตี้ย ส่วนผู้ที่อยู่นอกเหนือเขตกลุ่มเป้าหมาย สามารถเข้ารับวัคซีน ณ สถานบริการสาธารณสุขของรัฐใกล้บ้าน (กรุณานำบัตรประชาชน บัตรประจำตัวผู้ป่วยโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีมาด้วย)

  อ่านต่อ
ไม่มีภาพข่าว

คุณอนงค์ ศิริรักษ์ บริจาคเงินสมทบทุนเพื่อสร้างห้องพิเศษ

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2558 เวลา 13.00 น. คุณอนงค์ ศิริรักษ์ บริจาคเงิน 500,000 บาท แก่โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี เพื่อสมทบทุนจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์และจัดสร้างห้องพิเศษ โดยมีนายแพทย์อดิเกียรติ เอี่ยมวรนิรันดร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีเป็นผู้รับมอบ

  อ่านต่อ
ไม่มีภาพข่าว

แผนกกายภาพบำบัด จะจัดกิจกรรมเนื่องในวันกายภาพบำบัดแห่งชาติ วันที่ 20 มกราคม 2558

แผนกกายภาพบำบัด จะจัดกิจกรรมเนื่องในวันกายภาพบำบัดแห่งชาติ วันที่ 20 มกราคม 2558 เวลา 09.00-12.00 น. ประกอบด้วยกิจกรรม - บริการตรวจประเมินและให้คำปรึกษา การดูแลสุขภาพตนเองด้วยวิธีกายภาพบำบัด - ชมบอร์ด วีดีโอ แจกแผ่นพับ เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพกายภาพบำบัด ณ แผนกกายภาพบำบัด อาคารหน่วย-เนย โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

  อ่านต่อ
ไม่มีภาพข่าว

คุณวิจิตรข้าราชการบำนาญบริจาคเงินเพื่อสบทบทุนสร้างห้องพิเศษ

วันที่ 16 มกราคม 2558 เวลา 09.00 น. คุณวิจิตร จุลมณีโชติ อดีตสรรพากรจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมกับคุณวรจิต จุลมณีโชติ บุตรชาย บริจาคเงิน 1,000,000 บาท แก่โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี เพื่อสมทบทุนการจัดสร้างห้องพิเศษ โดยมีนายแพทย์อดิเกียรติ เอี่ยมวรนิรันดร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีเป็นผู้รับมอบ และในโอกาสนี้คุณวิจิตร ได้ฝากขอเชิญชวนข้าราชการบำนาญและข้าราชการทั่วไปร่วมกันบริจาคสมทบทุนด้วยเพื่อจะได้ช่วยเหลือสังคมอีกทางหนึ่ง ซึ่งคุณวิจิตรก็เป็นอดีตข้าราชการบำนาญที่เกษียณอายุราชการตั้งแต่ปี พ.ศ.2535

  อ่านต่อ
ไม่มีภาพข่าว

ผลงานที่ได้รับคัดเลือก โครงการ "เรื่องเล่าเร้าพลัง" ครั้งที่ 2

ลำดับที่ 1 เรื่อง แก้วตาดวงใจแก้ไขซึมเศร้าได้ เจ้าของผลงาน คุณรัชจณา สิงห์ทอง (จิตเวช) ลำดับที่ 2 เรื่อง หัวอกแม่หัวใจเรา เจ้าของผลงาน คุณนุสรา หวัดคล้าย (PICU) ลำดับที่ 3 เรื่อง วินาทีชีวิต เจ้าของผลงาน คุณพิมพ์ทิพย์ ชูมีบุญ (CCU) รางวัลชมเชย เรื่อง พิชิตเหาจากใจพี่นะดวงแข เจ้าของผลงาน คุณสุชาดา รัตน์เกล้า (อายุรกรรมหญิง2) เรื่อง เธอคือส่วนที่ขาด เจ้าของผลงาน คุณกิ่งกนก จำนงค์ (อายุรกรรมหญิง1) เรื่อง ยาฆ่าเชื้อ เจ้าของผลงาน คุณจันจิรา เพชรรอด (ศัลยกรรมหญิง1)

  อ่านต่อ
ไม่มีภาพข่าว

โครงการเรื่องเล่าเร้าพลัง ครั้งที่ 2

โครงการเรื่องเล่าเร้าพลัง ครั้งที่ 2 เป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ บอกเล่าประสบการณ์ในการทำงาน เรื่องประทับใจที่เกิดในการทำงาน เป็นพลังขับเคลื่อนให้คนอยากร่วมทำความดี เรียนรู้ชื่นชมผู้อื่น และเป็นขวัญกำลังใจให้ผู้ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ในวันจันทร์ที่ 12 มกราคม 2558 เวลา 13.30-13.30 น. ณ ห้องประชุมวิภาวดี ผลงานเรื่องเล่าที่ส่งเข้าร่วมโครงการมีดังนี้ 1. เรื่อง Role model เจ้าของผลงาน คุณสุดารัตน์ ทิพย์พินิจ (ศัลยกรรมชาย4) 2. เรื่อง ความประทับใจที่ใสซื่อ เจ้าของผลงาน คุณเสาวลักษณ์ สุทธิเกิด (หน่วยเนย) 3. เรื่อง วินาทีชีวิต เจ้าของผลงาน คุณพิมพ์ทิพย์ ชูมีบุญ (CCU) 4. เรื่อง แก้วตาดวงใจแก้ไขซึมเศร้าได้ เจ้าของผลงาน คุณรัชจณา สิงห์ทอง (จิตเวช) 5. เรื่อง น้องแก้มของแม่ เจ้าของผลงาน คุณจิตาพร สาลึพงษ์ไชย (ICU ศัลยกรรม) 6. เรื่อง พิชิตเหาจากใจพี่นะดวงแข เจ้าของผลงาน คุณสุชาดา รัตน์เกล้า (อายุรกรรมหญิง2) 7. เรื่อง The experience on my duty to taking care of foreign patien เจ้าของผลงาน คุณพนิดา ศรีแก้ว(ICU อายุรกรรม) 8. เรื่อง เธอคือส่วนที่ขาด เจ้าของผลงาน คุณกิ่งกนก จำนงค์ (อายุรกรรมหญิง1) 9. เรื่อง หัวอกแม่หัวใจเรา เจ้าของผลงาน คุณนุสรา หวัดคล้าย (PICU) 10. เรื่อง ยาฆ่าเชื้อ เจ้าของผลงาน คุณจันจิรา เพชรรอด (ศัลยกรรมหญิง1)

  อ่านต่อ

Total 117 Record « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 11 12 Next »