ไม่มีภาพข่าว

โครงการเรื่องเล่าเร้าพลัง ครั้งที่ 2

โครงการเรื่องเล่าเร้าพลัง ครั้งที่ 2 เป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ บอกเล่าประสบการณ์ในการทำงาน เรื่องประทับใจที่เกิดในการทำงาน เป็นพลังขับเคลื่อนให้คนอยากร่วมทำความดี เรียนรู้ชื่นชมผู้อื่น และเป็นขวัญกำลังใจให้ผู้ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ในวันจันทร์ที่ 12 มกราคม 2558 เวลา 13.30-13.30 น. ณ ห้องประชุมวิภาวดี ผลงานเรื่องเล่าที่ส่งเข้าร่วมโครงการมีดังนี้ 1. เรื่อง Role model เจ้าของผลงาน คุณสุดารัตน์ ทิพย์พินิจ (ศัลยกรรมชาย4) 2. เรื่อง ความประทับใจที่ใสซื่อ เจ้าของผลงาน คุณเสาวลักษณ์ สุทธิเกิด (หน่วยเนย) 3. เรื่อง วินาทีชีวิต เจ้าของผลงาน คุณพิมพ์ทิพย์ ชูมีบุญ (CCU) 4. เรื่อง แก้วตาดวงใจแก้ไขซึมเศร้าได้ เจ้าของผลงาน คุณรัชจณา สิงห์ทอง (จิตเวช) 5. เรื่อง น้องแก้มของแม่ เจ้าของผลงาน คุณจิตาพร สาลึพงษ์ไชย (ICU ศัลยกรรม) 6. เรื่อง พิชิตเหาจากใจพี่นะดวงแข เจ้าของผลงาน คุณสุชาดา รัตน์เกล้า (อายุรกรรมหญิง2) 7. เรื่อง The experience on my duty to taking care of foreign patien เจ้าของผลงาน คุณพนิดา ศรีแก้ว(ICU อายุรกรรม) 8. เรื่อง เธอคือส่วนที่ขาด เจ้าของผลงาน คุณกิ่งกนก จำนงค์ (อายุรกรรมหญิง1) 9. เรื่อง หัวอกแม่หัวใจเรา เจ้าของผลงาน คุณนุสรา หวัดคล้าย (PICU) 10. เรื่อง ยาฆ่าเชื้อ เจ้าของผลงาน คุณจันจิรา เพชรรอด (ศัลยกรรมหญิง1)

  อ่านต่อ
ไม่มีภาพข่าว

หอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม 1 จัดกิจกรรมสำหรับเด็กเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ

หอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม 1 จัดกิจกรรมสำหรับเด็กภายในหอผู้ป่วย ในวันที่ 10 มกราคม 2558 เวลา 8.00-12.00 เนื่องในวันเด็กแห่งชาติปีนี้ โดยกิจกรรม ประกอบด้วยการจัดเวทีการแสดงของนักศึกษาพยาบาล การเล่นเกมชิงรางวัล และการแจกของขวัญให้เด็กๆ ที่นอนป่วยทุกเตียงภายในหอผู้ป่วย กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้เด็กๆที่กำลังพักรักษาตัวอยู่ภายในหอผู้ป่วย ได้รับความสุข ความสนุกสนาน และมีกำลังใจในการรักษาตัวต่อไป

  อ่านต่อ
ไม่มีภาพข่าว

รพ.สุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมเนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2557 ที่ผ่านมา โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีจัดกิจกรรมเนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2557 มีกิจกรรมต่างๆ เช่น การให้บริการตรวจสุขภาพ ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพแก่ประชาชน นิทรรศการ โดยมีนายแพทย์ศักดิ์ชัย ตั้งจิตวิทยา รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีเปิด จัดขึ้นหน้าลานกิจกรรม อาคารอำนวยการ

  อ่านต่อ
ไม่มีภาพข่าว

ธนาคารกรุงไทย สาขาโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี บริจาคเงินสมทบทุนจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์

วันนี้ (15 ตุลาคม 2557) คุณดิเรก ศรีรักษา ผู้จัดการธนาคารกรุงไทย สาขาโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี เป็นตัวแทนธนาคารกรุงไทย บริจาคเงินจำนวน 300,000 บาท ให้แก่โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี เพื่อสมทบทุนในการจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ โดยมีนายแพทย์อดิเกียรติ์ เอี่ยมวรนิรันดร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี เป็นผู้รับมอบ

  อ่านต่อ
ไม่มีภาพข่าว

ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินสมทบทุนจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์

เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2557 ที่ผ่าน คุณวัจนา ศรีศิริกุลวัฒนะ บริจาคเงินจำนวน 100,000 บาท ให้แก่หน่วยไตเทียม โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี เพื่อสมทบทุนในการจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ โดยมีนายแพทย์อดิเกียรติ์ เอี่ยมวรนิรันดร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี และเจ้าหน้าที่จากหน่วยไตเทียม เป็นผู้รับมอบ

  อ่านต่อ
ไม่มีภาพข่าว

ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคเงินสมทบทุนจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2557 ที่ผ่านมา เด็กชายดรณ์ นิสภาธร เด็กชายชัชพล จอมเกตุ เด็กชายวิชญะ ชูพงศ์ เด็กชายรัชพล ปรีชาชาญ เด็กหญิงดริณทร์รัฏ ธนอดิโรจน์ เด็กชายณัฏฐ์ วงศ์วรวิทย์ เด็กหญิงอลิสา ไลยโฆษิต เด็กชายรชต ธนอดิโรขน์ เด็กชายอภิชณัฏฐ์ ธนอดิโรจน์ บริจาคเงินจำนวน 40,000 บาท ให้แก่โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี เพื่อสมทบทุนในการจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ โดยมีนายแพทย์อดิเกียรติ์ เอี่ยมวรนิรันดร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี เป็นผู้รับมอบ

  อ่านต่อ
ไม่มีภาพข่าว

ผลการประกวด Service Mind Idol 2014 Suratthani Hospital

โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี จัดประกวด Service Mind Idol 2014 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2557 นายแพทย์ อดิเกียรติ เอี่ยมวรนิรันดร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี เป็นประธานโครงการประกวด Service Mind Idol 2014 Suratthani Hospital ณ ห้องประชุม วิภาวดีโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี กิจกรรมนี้ จัดขึ้นเพื่อเป็นการรณรงค์การให้บริการ ส่งเสริมให้ทุกคนในองค์กร ตระหนักและนำค่านิยมไปปฏิบัติให้เป็นวัฒนธรรมในองค์กร โดยแต่ละหน่วยงานคัดเลือกบุคลากรที่มีจิตบริการ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีเคล็ดลับในการทำงานเป็นตัวแทนหน่วยงานเข้าร่วมประกวด Service Mind Idol 2014 เล่าความประทับใจในการให้บริการและการแสดงของหน่วยงาน ผลการประกวดมี 3 รางวัลดังนี้ รางวัลชนะเลิศอันดับ1ได้แก่ งานซักฟอก ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาทพร้อมโล่เกียรติคุณ คำขวัญประจำหน่วยงาน “ ผ้าได้มาตรฐาน บริการประทับใจ สะอาดปลอดภัย มีใช้เพียงพอ ” รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ หอผู้ป่วยสูติกรรม3 ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาทพร้อมโล่เกียรติคุณ คำขวัญประจำหน่วยงาน “สูติกรรม3บริการด้วยหัวใจ เพื่อความปลอดภัยของผู้รับบริการ” รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ กลุ่มงานสุขศึกษาและประชาสัมพันธ์ได้รับเงินรางวัล 3,000 บาทพร้อมโล่เกียรติคุณ มีคำขวัญประจำหน่วยงาน “สุขศึกษาประชาสัมพันธ์ สุขใจบริการ สร้างสรรค์งานคุณภาพ”

  อ่านต่อ
ไม่มีภาพข่าว

คุณสุชานนท์ เกิดเสวียด บริจาคเงิน 300,000 บาท

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2557 เวลา 09.00 น. คุณสุชานนท์ เกิดเสวียด บริจาคเงิน 300,000 บาท เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์แก่หอผู้ป่วยไตเทียม โดยมีนายแพทย์อดิเกียรติ เอี่ยมวรนิรันดร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี เป็นผู้รับมอบ

  อ่านต่อ
ไม่มีภาพข่าว

เด็กชายดรณ์ นิสภาธร และ เด็กชายยไวศ์ วงศ์ทวีทอง บริจาคเครื่องวัดความดัน

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2557 เวลา 16.30 น. เด็กชายดรณ์ นิสภาธร และ เด็กชายไวศ์ วงศ์ทวีทอง บริจาคเงิน จำนวน 40,000 บาท จัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิต จำนวน 2 เครื่อง ให้แก่กลุ่มงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โดยมีนายแพทย์จีรพล เหล็กเพชร แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน เป็นผู้รับมอบ

  อ่านต่อ
ไม่มีภาพข่าว

ขอแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

สมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย (สว.นท) ได้จัดงานประกาศผลรางวัล“CEO THAILAND AWARDS 2014” และ “ผู้บริหารแห่งปี 2557” ขึ้น ซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งที่ 3 ครั้งแรกจัดขึ้นในปี 2555 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการขับเคลื่อนการพัฒนาและความเข้มแข็งของประเทศชาติโดยน้อมนำพระราชดำรัสแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชในเรื่องการส่งเสริมคนดีให้ปฏิบัติงาน โดยหวังเป็นอีกแรงหนึ่งที่จะช่วยสร้างสรรค์ให้สังคมไทยมีความรัก สามัคคี และเป็นสังคมที่น่าอยู่ อีกทั้งเพื่อเป็นกำลังใจและเป็นแนวทางบริหารแก่บุคคลทั่วไปที่ประสบความสำเร็จในทุกสาขาวิชาชีพ ซึ่งในปีนี้ นายแพทย์อดิเกียรติ เอี่ยมวรนิรันดร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณา และได้รับการคัดเลือกเข้ารับรางวัลให้เข้ารับรางวัล “CEO THAILAND AWARDS 2014” และ “ผู้บริหารแห่งปี 2557” โดยมี ฯพณฯ นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี เป็นประธานมอบโล่รางวัลเมื่อวันอังคารที่ 29 กรกฎาคม 2557 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กรุงเทพมหานคร ท่ามกลางผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมพิธีการอย่างคับคั่ง งานนี้ต้องแสดงความยินดีกันหน่อย

  อ่านต่อ

Total 108 Record « Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Next »