• ข่าวสารภายใน
  • จัดซื้อ/จัดจ้าง
  • ข่าวสมัครงาน
  • ข่าวกระทรวงสาธารณสุข
  • ดาวน์โหลด
ไม่มีภาพข่าว

คุณอนงค์ ศิริรักษ์ บริจาคเงินสมทบทุนเพื่อสร้างห้องพิเศษ

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2558 เวลา 13.00 น. คุณอนงค์ ศิริรักษ์ บริจาคเงิน 500,000 บาท แก่โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี เพื่อสมทบทุนจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์และจัดสร้างห้องพิเศษ โดยมีนายแพทย์อดิเกียรติ เอี่ยมวรนิรันดร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีเป็นผู้รับมอบ

  อ่านต่อ
ไม่มีภาพข่าว

คุณวิจิตรข้าราชการบำนาญบริจาคเงินเพื่อสบทบทุนสร้างห้องพิเศษ

วันที่ 16 มกราคม 2558 เวลา 09.00 น. คุณวิจิตร จุลมณีโชติ อดีตสรรพากรจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมกับคุณวรจิต จุลมณีโชติ บุตรชาย บริจาคเงิน 1,000,000 บาท แก่โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี เพื่อสมทบทุนการจัดสร้างห้องพิเศษ โดยมีนายแพทย์อดิเกียรติ เอี่ยมวรนิรันดร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีเป็นผู้รับมอบ และในโอกาสนี้คุณวิจิตร ได้ฝากขอเชิญชวนข้าราชการบำนาญและข้าราชการทั่วไปร่วมกันบริจาคสมทบทุนด้วยเพื่อจะได้ช่วยเหลือสังคมอีกทางหนึ่ง ซึ่งคุณวิจิตรก็เป็นอดีตข้าราชการบำนาญที่เกษียณอายุราชการตั้งแต่ปี พ.ศ.2535

  อ่านต่อ
สอบราคาจ้าง ติดตั้งสายใยแก้วนำแสง (Fiber) ภายในตึก OPD และตึกประจักษ์ ของ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี จำนวน ๑ งาน
27/01/2558
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ น้ำยาตรวจหาระดับเม็ดเลือดขาวชนิด CD๔ จำนวนประมาณ ๖,๐๐๐ Test ดูรายละเอียดได้ที่ https://www.gprocurement.go.th/ และ http://www.srth.moph.go.th/
27/01/2558
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ น้ำยาตรวจหาสารเคมีในเลือด จำนวน ๖ รายการ ดูรายละเอียดได้ที่ https://www.gprocurement.go.th/ และ http://www.srth.moph.go.th/
19/01/2558
ประกาศสอบราคาซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ขวดเพาะเชื้อจากเลือดแบบอัตโนมัติ จำนวน ๒ รายการดูรายละเอียดได้ที่ https://www.gprocurement.go.th/ และ http://www.srth.moph.go.th/
16/01/2558
สอบราคาจ้าง ปรับปรุงเปลี่ยนตู้เมนจ่ายกระแสไฟฟ้า MDB อาคารโรงซักฟอก ดูได้ที่เว็บไซต์ http://www.gprocurement.go.th/wps/portal/index_EGP
16/01/2558
สอบราคาซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสิคพร้อมภาควัดออกซิเจนในเลือด ดูรายละเอียดที่ http://www.gprocurement.go.th/wps/portal/index_EGP
07/01/2558
ประกาศสอบราคาซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ น้ำยาตรวจหาระดับเม็ดเลือดขาวชนิด CD๔ จำนวนประมาณ ๖,๐๐๐ Test ดูรายละเอียดได้ที่ https://www.gprocurement.go.th/ และ http://www.srth.moph.go.th/
05/01/2558
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.gprocurement.go.thและ http://www.srth.moph.go.th
22/12/2557
สอบราคาซื้อ ครุภัณฑ์การแพทย์ กล้องจุลทรรศน์ ชนิด 3 ตา - งานวิจัย พร้อมชุดถ่ายภาพระบบดิจิตอล ดูรายละเอียดที่ http://www.gprocurement.go.th/wps/portal/index_EGP
17/12/2557
ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารชั่วคราวพักผู้ป่วยโรคตา จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
15/12/2557
ประกาศ ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) และร่างเอกสารการประกวดราคาโครงการซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ จำนวนประมาณ ๙๑๘,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.gprocurement.go.th/และ http://www.srth.moph.go.th
16/12/2557
ประกาศประกวดราคา โครงการซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องช่วยการเต้นของหัวใจถาวรชนิดกระตุ้นหัวใจสองห้องต่อเนื่องกันปรับอัตราการเต้นอัตโนมัติ (Dual chamber rate responsive pacemaker) (ชนิดผ่าน การตรวจ MRI ได้) จำนวนประมาณ ๔๕ ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.srth.moph.go.th หรือ www.gprocurement.go.th
12/12/2557
ประกาศขายทอดตลาด พัสดุจากการรื้อถอนอาคาร 7 อาคาร และทางเดินเชื่อม ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.srth.moph.go.th/
08/12/2557
ประกาศสอบราคาซื้อ วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ น้ำยาตรวจหาสารเคมีในเลือด จำนวน ๖ รายการ ดูรายละเอียดได้ที่ https://www.gprocurement.go.thและhttp://www.srth.moph.go.th/
03/12/2557
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาจ้าง ต่อเติมอาคารด้านหลัง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่พัฒนา ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.gprocurement.go.th/wps/portal/index_EGP
01/12/2557
ประกาศ ร่างขอบเขตของงาน TOR และร่างเอกสารการประกวดราคา โครงการซื้อ เครื่องช่วยการเต้นของหัวใจถาวรชนิดกระตุ้นหัวใจสองห้องต่อเนื่องกันปรับอัตราการเต้นอัตโนมัติ (Dual chamber rate responsive pacemaker) (ชนิดผ่าน การตรวจ MRI ได้) จำนวนประมาณ ๔๕ ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.gprocurement.go.th และ http://www.srth.moph.go.th
01/12/2557
ประกาศสอบราคาซื้อ วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๓ รายการ ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.gprocurement.go.th/และ http://www.srth.moph.go.th
25/11/2557
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องกระตุ้นหัวใจชนิดสองห้องต่อเนื่องปรับอัตราการเต้นอัตโนมัติ จำนวนประมาณ ๕๐ เครื่อง ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.gprocurement.go.th/และ http://www.srth.moph.go.th/
24/11/2557
จัดซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เครื่องช่วยการเต้นของหัวใจชนิดกระตุกหัวใจห้องล่างสองห้องพร้อมกัน (Resynchronization Therapy Cardioverter - defibrillator) จำนวน ๒ ชุด ด้วยวิธีพิเศษ ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.gprocurement.go.th/ http://www.srth.moph.go.th
11/11/2557
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซื้อ วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ปอดเทียม ชนิด MEMBRANE จำนวนประมาณ ๔๐๐ ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.gprocurement.go.th/ และ http://www.srth.moph.go.th/
27/10/2557
ดูข่าวทั้งหมด
แพทย์แผนไทยเผยกิน"แห้ม"ไม่กระทบไต แพทย์แผนไทยชี้มีผลต่อตับหัวใจ
กรมอนามัยเผย สุขภาพเด็กไทยตามแนวพระราชดำริดีขึ้น พร้อมรุกเข้มกลุ่มเด็กปฐมวัย-สามเณร หลังพบเตี้ย-อ้วน
สธ.สำรวจคุณภาพน้ำดื่มตู้หยอดเหรียญพบเชื้อก่อโรคอาหารเป็นพิษ
สธ.เผยพบเด็กไทยอายุ 3-5 ปี ฟันน้ำนมผุสูง กระตุ้นพ่อแม่ใส่ใจฟันซี่แรกของลูก
กรมแพทย์แผนไทยฯแนะนำวิธีการดูแลสุขภาพช่วงอากาศเปลี่ยนแปลง
กรมการแพทย์เผยหออภิบาลผู้ป่วยมะเร็ง ลดทุนเพิ่มคุณภาพชีวิต
กรมอนามัยเตือนธัญพืช ถั่วเมล็ดแห้ง เก็บไม่ดี หวั่นปนเปื้อนเชื้อรา ชี้ กินสะสมมากเสี่ยงมะเร็ง
แพทย์แผนไทยชูนโยบายรัฐ โชว์ภูมิปัญญารับมือโรคปลายฝนต้นหนาว ด้วยสมุนไพรใกล้ตัว
เชิญร่วมอบรมพยาบาลโรคระบบประสาท
บุกทลายแหล่งขายยาแผนโบราณเถื่อน เครื่องสำอางผิดกฎหมาย หลอกลวงผู้บริโภค
นาโนเพื่ออุตสาหกรรมยา
กรมอนามัย ตั้งทีม 12 ศูนย์เขต ลงพื้นที่ตลาดสดตรวจหาเชื้อแบคทีเรีย พร้อมกระจายคู่มือเลือกซื้อ-ล้างผักสด ผลไม้ 150,000 เล่ม ทั่วประเทศ
กรมสุขภาพจิต สัมมนาวิชาการ “พร้อมรับมืออย่างไรกับภัยพิบัติ”
จับกุมเว็บไซต์มหาภัย โฆษณาฉีดโบท็อกซ์ และกลูตาไธโอน ผิดกฎหมาย หลอกหญิงสาวใช้บริการ
อย. เปิดตัว! ผู้ชนะการประกวดเรียงความ เรื่องเล่า “ฝาก อย. เตือนภัย”
กรมวิทย์ฯ พัฒนาห้องปฏิบัติการ เพิ่มประสิทธิภาพการตรวจ HIV ดื้อยาต้านไวรัส
 

ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรมโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

อบรม การเขียนผลงานทางวิชาการ เพื่อก้าวสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๘

นพ.อดิเกียรติ เอี่ยมวรนิรันดร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี กล่าวเปิด การประชุม เรื่อง การเขียนผลงานทางวิชาการ เพื่อ ก้าวสู่ต่ำแหน่งท่สูงขึ้น บรรยายโดยท่านวิทยา นางอมรา พาราพรนิช หัวหน้ากลุ่มงานประเมินบุคคลและวิชาการ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และนางชญานิศ ศรีวิชัย งานประเม
[ อ่านต่อ ]

ประชุมเชิงปฎิบัติการ.การพัฒนาเครือข่ายบริการรับบริจาคอวัยวะเพื่อการปลูกถ่าย วันที่๑๕-๑๖ มกราคม ๒๕๕๘

นพ.อดิเกียรติ เอี่ยมวรนิรันดร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ให้เกียรติ กล่าวเปิดงาน การประชุมเชิงปฎิบัติการ เรื่องการพัฒนาเครือข่ายบริการรับบริจาคอวัยวะเพื่อปลูกถ่าย โรงพยาบาลเขตบริการสุขภาพที่ ๑๑ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ วันที่ ๑๕-๑๖ มกราคม ๒๕๕๘ ณ โรงแรมวังใต้ โดยมีวิทยากรทรงคุณวุฒิ นพ.วิศิษฎ์ ฐิตวัฒน์
[ อ่านต่อ ]

ศึกษาดูงาน โรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๘

นพ.อดิเกียรติ เอี่ยมวรนิรันดร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากโรงพยาบาลพระปกเกล้า จังหวัดจันทบุรี ซึ่งนำทีมโดย คุณปาหนัน กนกวงศ์นุวัฒน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร ในการนี้เข้าศึกษาดูงานบริหารทั่วไป,งานพัสดุ งานช่าง,ซ่อมบำรุง ,งานทรัพยากรบุคคล งานการเงินบัญชี,งานโภชนาการแ
[ อ่านต่อ ]

วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๘

นายธนกฤต มณีรัตน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการฝ่ายบริหาร โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ร่วมวางพานพุ่มดอกไม้ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทิตาคุณ ณ ห้องประชุมเมืองคนดี ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๘
[ อ่านต่อ ]

คืนสู่เหย้าชาว Newborn 2015 วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๘

นพ.อดิเกียรติ เอี่ยมวรนิรันดร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน คืนสู่เหย้าชาว Newborn 2015 โดย นพ.วุฒิชัย อมรติยางกูร หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรม กล่าวรายงาน ซึ่งงานนี้ มีการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ดำเนินการโดย นพ.ดิเรก เอกบวรวงศ์ และบรรยายพิเศษในหัวข้อ "สังเกตอย่างไร ว่
[ อ่านต่อ ]