วันที่ 2017-06-30
69,110,486.77 บาท
   
  ยอดบริจาครายวัน
2017-06-30 775,913.00  
2017-06-19 2,679,191.88  
2017-06-06 903,373.00  
2017-06-05 28,780.00  
2017-06-02 421,253.00  
 
แจ้งข้อมูลโอนเงิน/ใบเสร็จ

 
  
 
 
โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี

 
โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี

           เนื่องจากโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี เป็นโรงพยาบาลศูนย์ ระดับ A ขนาด 800 เตียง ในเขตบริการสุขภาพ 11 ซึ่งประกอบด้วยโรงพยาบาล สุราษฎร์ธานี ชุมพร ระนอง นครศรีธรรมราช พังงา กระบี่ และภูเก็ต เป็นศูนย์ให้บริการทางการแพทย์ ระดับตติยภูมิขั้นสูงคือ ศูนย์โรคหัวใจ ศูนย์อุบัติเหตุ ศูนย์ทารกแรกเกิด ศูนย์การเปลี่ยนถ่ายไต ศูนย์มะเร็ง และเป็นศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก ดูแลรับผิดชอบประชากรในเขตภาคใต้ตอนบนจำนวน 5.2 ล้านคน มีจำนวน ผู้ป่วยในเฉลี่ยมากกว่า 800 คนต่อวัน อัตราการครองเตียงมากกว่า 100% จำนวนผู้ป่วยนอกเฉลี่ย 2,000 รายต่อวัน

          โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี  มีเป้าหมายพัฒนาศักยภาพและขยายขีดความสามารถในการให้บริการทุกภาคส่วนเพื่อดูแล ผู้ป่วยได้รวดเร็วปลอดภัยมีคุณภาพตามมาตรฐาน ประชาชนผู้มารับบริการสามารถเข้าถึงบริการได้รวดเร็วและ เกิดความพึงพอใจในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา กระทรวงสาธารณสุขให้งบประมาณการก่อสร้างอาคาร จำนวน 3 อาคาร คือ

                    1.) อาคาร Excellent 7 ชั้น ประกอบด้วยงานรังสีวิทยาและเวชศาสตร์นิวเคลียร์ งานตรวจรักษาพิเศษทางอายุรกรรมและศัลยกรรม   งานตรวจทางห้องปฏิบัติการพยาธิและคลังเลือด งานห้องคลอด งานห้องผ่าตัด และหออภิบาลผู้ป่วยหนัก     

                    2.) อาคารผู้ป่วยใน 8 ชั้น ประกอบด้วย หอผู้ป่วยสามัญ 300 เตียงห้องพิเศษ 168 ห้อง หอทารกแรกเกิดวิกฤต (NICU) จำนวน ๓๒ เตียง และผู้ป่วยเด็กวิกฤต 16 เตียง และ

                    3.) อาคารผู้ป่วยนอก กำลังดำเนินการก่อสร้าง

            สำหรับอาคาร Excellent จะเปิดให้บริการผู้ป่วย ในเดือนมีนาคม 2560 อาคารผู้ป่วยใน คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือน ธันวาคม 2560 แต่ทั้ง 2 อาคารยังขาดครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ที่จำเป็นอีกเป็นจำนวนมาก

 
 
 

โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี
เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์สำหรับ ห้องผ่าตัด ห้องไอซียู และห้องไตเทียม  ประจำปี ๒๕๖๐
วันอาทิตย์ที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ตรงกับแรม ๔ ค่ำ เดือน ๖  เวลา ๑๓.๐๙ น. เป็นต้นไป
ณ  ลานหน้าอาคารผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

          ด้วยโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี   ซึ่งประกอบด้วยพระภิกษุสงฆ์และผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก มีความประสงค์จะจัดงาน ทอดผ้าป่าสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๐ เพื่อหาทุนในการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ สำหรับห้องผ่าตัดและห้องไอซียู ให้กับอาคาร Excellent Center โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑.ห้องผ่าตัด จำนวน ๖ ห้อง ๆ ละ ๘,๒๐๐,๐๐๐ บาท                                                         รวม ๔๙,๒๐๐,๐๐๐  บาท                มีรายการครุภัณฑ์ ๑ ห้อง ๔ รายการ คือ

เตียงผ่าตัด ๑,๕๐๐,๐๐๐  บาท
เตียงผ่าตัด ๒,๕๐๐,๐๐๐  บาท
เครื่องดมยาและ monitor     ๓,๗๐๐,๐๐๐  บาท
จี้ไฟฟ้า    ๕๐๐,๐๐๐  บาท

 

๒.ครุภัณฑ์ห้องไอซียู ๓ ยูนิต ๆ ละ ๑๔,๒๒๐,๐๐๐ บาท                                                                       รวม ๔๒,๖๖๐,๐๐๐ บาท

               มีรายการครุภัณฑ์ ๑ ยูนิต ๑๐ รายการ คือ

เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตร  จำนวน ๘ เครื่องๆ ละ ๘๕๐,๐๐๐                     รวม ๖,๘๐๐,๐๐๐  บาท
เตียงไฟฟ้า                                         จำนวน  ๘  เตียงๆ ละ ๑๐๐,๐๐๐                      รวม    ๘๐๐,๐๐๐  บาท
เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพระบบรวมศูนย์ ๑ เครื่อง ๕,๐๐๐,๐๐๐  บาท
เครื่องกระตุกไฟฟ้าชนิดไบเฟสิคพร้อมภาคกระตุ้นหัวใจ ๑ เครื่อง        ๓๒๐,๐๐๐  บาท
เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ๑๒ ลีด(EKG)  ๑ เครื่อง    ๒๐๐,๐๐๐  บาท
เครื่องปั่นเม็ดเลือดแดง(Hct)  ๑  เครื่อง        ๖๐,๐๐๐  บาท
Infusion Pump     จำนวน ๑๐ ตัว ๆ ละ ๕๐,๐๐๐ บาท                                                 รวม    ๕๐๐,๐๐๐  บาท
Syringe Pump      จำนวน   ๕  ตัว ๆ ละ ๕๐,๐๐๐ บาท                                               รวม    ๒๕๐,๐๐๐  บาท
เครื่องวัด End tidal Co2 ชนิด mobile  จำนวน ๑ เครื่อง     ๒๐๐,๐๐๐  บาท
รถเข็นฉุกเฉิน จำนวน ๑ คัน        ๙๐,๐๐๐  บาท

3.เครื่องฟอกไต เครื่องละ ๕๘๐,๐๐๐ บาท จำนวน ๑๐ เครื่อง                                                                รวม ๕,๘๐๐,๐๐๐  บาท

                                                                                                   

                                                                                                                                  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น    ๙๗,๖๖๐,๐๐๐  บาท

 
 
 

วันที่
2017-06-30 69,110,486.77   บาท

                                                โดยสามารถร่วมบริจาคได้ที่ชื่อบัญชี
                       เงินบริจาคเพื่อซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี
                   เลขบัญชี 985-6-71409-5 ธนาคารกรุงไทย สาขาโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี
                      และสามารถติดต่อโดยตรงได้ที่โทรศัพท์ 077-915600 โทรสาร 077-915642
                                             คุณนันทิมา อินทร์อักษร โทร. 086-2680933
                                           คุณสิริวันท์ รัตนเศวตสรรค์ โทร 081-5974262

                      *ติดต่อการบริจาค ห้องพิเศษ ในกรณีจ่ายเป็น เช็ค แคชเชียร์เช็คหรือดาฟห์
                                               ให้บริจาคได้ที่ชื่อบัญชี     โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี
                                            เลขที่บัญชี 807-1-27539-5 ธนาคารกรุงไทย

 

              แจ้งข้อมูลการบริจาค/ใบเสร็จ ทางไลน์

                                           : งานประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี     

 
 
 
 
 
กำหนดการ

วันอาทิตย์ที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐
ณ  ลานหน้าอาคารผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี

เวลา ๑๑.๐๐  น.   - คณะผ้าป่าสามัคคีกลุ่มต่าง ๆและพุทธบริษัททั่วไปพร้อมกัน ณ บริเวณพิธีหน้าอาคาร ผู้ป่วยนอก
เวลา ๑๒.๓๐  น.   - คณะกรรมการรวบรวมยอดเงินกลุ่มผ้าป่าสมทบ
เวลา ๑๒.๔๕ น.   - พระสงฆ์  ๙  รูป  มาถึงพิธี
เวลา ๑๓.๐๙  น.   - ประธาน เดินทางมาถึง
                        - ผู้ว่าราขการจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวต้อนรับ
                        - ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี กล่าวรายงานต่อหน้าประธานในพิธี
                       - ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
                        - พิธีกรกล่าวคำบูขาพระรัตนตรัย และอาราธนาศีล
                        - พระสงฆ์ให้ศีล/ผู้ร่วมพิธีสมาทานศีล
                        - พระธรรมวิมลโมลี เจ้าคณะภาค ๑๖ กล่าวคสัมโมทนียกถา
                        - ประธานในพิธีกล่าวคำถวายผ้าป่า
                        - พระสงฆ์พิจารณาผ้าป่า
                        - ประธานในพิธีและแขกผู้มีเกียรติถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์
                        - พระสงฆ์อนุโมทนา
                        - ประธานในพิธีกรวดน้ำ/รับพร
                        - เสร็จพิธี

 

 
ที่ปรึกษาฝ่ายบรรพชิต
พระธรรมวิมลโมลี         เจ้าคณะภาค ๑๖     วัดไตรธรรมาราม

 
ประธานกรรมการฝ่ายบรรพชิต  ที่ปรึกษาฝ่ายบรรพชิต
พระเทพพิพัฒนาภรณ์  เจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี วัดพัฒนาราม    
                                   พระราชไพศาลมุนี     เจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี(ธ) วัดโมกขธรรมมาราม

 
รองประธานกรรมการฝ่ายบรรชิต
     พระมหาณรงค์  ฐานธมโม          รองเจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  วัดพระบรมธาตุไชยา
     พระวิสุทธิคุณาภรณ์                  เจ้าคณะอำเภอเมือง(ธ)   วัดสามัคคีผดุงพันธุ์
     พระครูปริยัติคุณาวุธ        เจ้าคณะอำเภอเมือง วัดกลางใหม่
     พระครูวิบูลธรรมรักษ์        เจ้าคณะอำเภอกาญจนดิษฐ์ วัดแสงประดิษฐ์
     พระครูสุวิมลสังฆกิจ              เจ้าคณะอำเภอพุนพิน วัดดอนกะถิน
     พระครูสถิตวัฒนาภรณ์            รองเจ้าคณะอำเภอพุนพิน วัดท่าตลิ่งชัน
     พระครูกิตติวรรณวิมล             เจ้าคณะอำเภอบ้านนาเดิม วัดชโลตตมาราม
     พระครูปริยัติยาภิรม        เจ้าคณะอำเภอดอนสัก วัดไตรธรรมาราม
     พระครูสุตวราภิยุต        เจ้าคณะอำเภอคีรีรัฐนิคม วัดเกษตราราม  
     พระครูสิริธรรมวัฒนากร          เจ้าคณะอำเภอเวียงสระ วัดเวียงสระ
     พระครูคีรีเขตคณารักษ์            เจ้าคณะอำเภอบ้านตาขุน วัดตาขุน
     พระครูโฆสิตสรคุณ        เจ้าคณะอำเภอท่าฉาง วัดอัมพาราม
     พระครูวรกิจโกศล        เจ้าคณะอำเภอท่าชนะ วัดถ้ำใหญ่
     พระครูศรีปริยัติชยาภรณ์          เจ้าคณะอำเภอไชยา วัดเวียง
     พระครูอินทธรรมวงศ์        เจ้าคณะอำเภอพนม วัดมหาธาตุคีรีอินทรวิหาร
     พระครูวิเวกสุตาคม        เจ้าคณะอำเภอบ้านนาสาร วัดวิเวการาม
     พระครูสิริทีปคุณากร        เจ้าคณะอำเภอเกาะสมุย วัดคุณาราม
     พระครูสิริทีปรัต        เจ้าคณะอำเภอเกาะพะงัน วัดศรีธนู
     พระครูพิทักษ์สุวรรณเขต          เจ้าคณะอำเภอพระแสง วัดสมัยสุวรรณ
     พระครูโกวิทนวการ        เจ้าคณะอำเภอเคียนซา วัดพุนพินใต้ 
     พระครูสุตาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดสุนทรนิวาส
     พระครูสุตธรรมสิทธิ์                                         เจ้าอาวาสวัดสมหวัง
     หลวงพ่อสายทอง  เตชะธัมโม เจ้าอาวาสวัดป่าห้วยกุ่ม จังหวัดชัยภูมิ
 
 
ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาฝ่ายฆราวาส
นายสุเทพ เทือกสุบรรณ 
 
คณะกรรมการที่ปรึกษาฝ่ายฆราวาส
- นายบัญญัติ  บรรทัดฐาน
- นายธานี  เทือกสุบรรณ
- นายเชน  เทือกสุบรรณ
- นายชุมพล – นางโสภา  กาญจนะ
- นายสินิตย์  เลิศไกร
- นายธีรภัทร พริ้งศุลกะ
- นานแพทย์ยุทธ  โพธารามิก           เลขาธิการมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
- นพ.พิษณุ – คุณอุไรวรรณ  มณีโชติ   รองเลขาธิการมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
- คุณสมศักดิ์  บุญทอง
- ดร.ทัศนา  บุญทอง  นายกสภาการพยาบาล 
- อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
- นายแพทย์ตัน วัชรสินธุ์ และครอบครัว
- แพทย์หญิงกานดา  วัชรสินธุ์ และชมรมมณีเวช
 
ประธานคณะกรรมการฝ่ายฆราวาส
                                                                 นายแพทย์โสภณ เมฆธน      ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 
คณะกรรมการฝ่ายฆราวาส
นายอวยชัย  อินทร์นาค ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี   ประธานกรรมการ
นายศุภวัชร  ศักดา รองผู้ว่าราชการสุราษฎร์ธานี       รองประธานกรรมการ
นายวิชวุทย์  จินโต รองผู้ว่าราชการสุราษฎร์ธานี       รองประธานกรรมการ
นายจิรศักดิ์  ชัยฤทธิ์ รองผู้ว่าราชการสุราษฎร์ธานี       รองประธานกรรมการ
นางสินีนาฎ  อินทร์นาค               นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ท่านจรัญ  เนาวพนานนท์           อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๘
พล.ต.วิชัย  ทัศนมณเฑียร            ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๔๕
พล.ต.ท.เทศา  ศิริวาโท                ผู้บัญชาการตำรวจภูธร ภาค ๘
พล.ต.ต.อภิชาติ  บุญศรีโรจน์       ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี   และหน่วยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
นายแพทย์ณัฐวุฒิ  ประเสริฐสิริพงศ์   ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ ๑๑
นายแพทย์ขจรศักดิ์  แก้วจรัส          นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
นายแพทย์พีระพงษ์  ภาวสุทธิไพศิฐ   ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี
นายทนงศักดิ์  ทวีทอง             นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี
นายก่อเกียรติ  อินทรักษ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี
นายดำรง  เทือกสุบรรณ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี
นายวิรัตน์  สรรภา ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี และสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีทุกเขตอำเภอ 
นายธีระกิจ  หวังมุทิตากุล              นายกเทศมนตรี เทศบาลนครนครสุราษฎร์ธานี
นายอนุวัฒน์  รจิตานนท์ นายกเทศมนตรี เทศบาลเมืองท่าข้าม
นายประเวศ  ไทยประยูร ปลัดจังหวัดสุราษฎร์ธานี
นายอำเภอทุกอำเภอในจังหวัดสุราษฎร์ธานี 
พัฒนาการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต ๑๑ สุราษฎร์ธานี และ หัวหน้าสำนักงาน สาขาต่าง ๆ
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเขต ๑๐ (สุราษฎร์ธานี)
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงสุราษฎร์ธานี
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดไชยา
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเกาะสมุย
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเวียงสระ
อธิบดีอัยการภาค ๘
อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีศาลสูง ภาค ๘
อัยการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
อัยการจังหวัดคดีศาลแขวงสุราษฎร์ธานี
อัยการจังหวัดคดีเยาวขนและครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานี
อัยการจังหวัดไชยา
อัยการจังหวัดเกาะสมุย
อัยการจังหวัดเวียงสระ
อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต ๕
ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอเกาะสมุย
ผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
นายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เพื่อการศึกษา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
สัสดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ผู้บังคับการกองบิน ๗
ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๔๖ สำนักงานพัฒนาภาค ๔
ผู้บังคับศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบกที่ ๔ ประจำพื้นที่ภาคใต้
ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ ๒๕
ผู้บังคับการกรมทหารพรานที่ ๔๕
คลังเขต ๘
คลังจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ธนารักษ์พื้นที่สุราษฎร์ธานี
นายด่านศุลกากรบ้านดอน
นายด่านศุลกากรเกาะสมุย
สรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานี
ผู้อำนวยการสำนักงานสรรพสามิตภาคที่ ๘
สรรพากรพื้นที่สุราษฎร์ธานี ๑
สรรพากรพื้นที่สุราษฎร์ธานี ๒
สรรพากรภาค ๑๑
หัวหน้าสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว สุราษฎร์ธานี
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ผู้อำนวยการศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานสุราษฎร์ธานี
ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานอำเภอเกาะสมุย
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดสุราษฎร์ ธานี
ขนส่งจังหวัดและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
พลังงานจังหวัดและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพลังงาน ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
พาณิชย์จังหวัดและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพาณิชย์ ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี
วัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ ไชยา
ผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาสุราษฎร์ธานี
สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี
อุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ ๖
ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๑๐
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี
นายธีระชัย  ศรีโพธิ์ชัย                  ประธานหอการค้าจังหวัดสุราษฎร์ธานี
นายธนวัฒน์  พันธุ์โกศล ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประธานชมรมธนาคารจังหวัดสุราษฎร์ธานี
นายจิราวัฒน์  หวังมุทิตากุล            ประธานมูลนิธิมุทิตาจิตธรรมสถาน
นายไพโรจน์  ธนฐานสกุล                ประธานมูลนิธิเมตตาธรรมสุราษฎร์ธานี
นายบุญฤทธิ์  โพธิ์พิชญกุล               ประธานชมรมไทเก๊กสุราษฎร์ธานี
 
 
 
คณะกรรมการดำเนินงาน
พระเทพพิพัฒนาภรณ์  เจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี  วัดพัฒนาราม
คุณประกิต – คุณประภาพรรณ  ประสิทธิ์ศุภผล     ประธานกรรมการ บริษัทเพชรศรีวิชัย จำกัด
คุณกัญกร  ประสิทธิ์ศุภผล
คุณกันตพัฒน์  ประสิทธิ์ศุภผล
MR. LEE SONG THAI บริษัททักษิณปาล์ม จำกัด
หลวงพ่อสายทอง  เตชะธัมโม วัดป่าห้วยกุ่ม จังหวัดชัยภูมิ
คุณเกรียงศักดิ์  รอดพันธุ์ชู
คุณณัฐพล  รอดพันธุ์ชู
คุณกิตติภณ  รอดพันธุ์ชู
นายสิทธิชัย  วัชรพินธุ์             สรรพากรพื้นที่สุราษฎร์ธานี ๑
นายแพทย์พีระพงษ์  ภาวสุทธิไพศิฐ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี
นายแพทย์ประกอบ  ลือชาเกียรติศักดิ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ ๑
แพทย์หญิงปัทมพันธ์  อนันตาพงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ ๒
นางสาวเพียงใจ  นวนหนู รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล
นายธนกฤต  มณีรัตน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
นายแพทย์สุวิชา  ศฤงคารพูนเพิ่ม หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านบริการปฐมภูมิ
นายแพทย์ปณิธาน  สื่อมโนธรรม หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านทุติยภูมิและตติยภูมิ
แพทย์หญิงจิรสุดา  เผือกคง หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ
แพทย์หญิงอัจฉรา  รอดเกิด หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านผลิตบุคลากรทางการแพทย์
แพทย์หญิงลาวัลย์  ปัจจักขภัติ ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
นายแพทย์สุรพล  ศิริธวัช ประธานองค์กรแพทย์โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี
คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี
คณะกรรมการบริหารกลุ่มการพยาบาลโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี
หัวหน้าหอผู้ป่วย,ผู้ช่วยหัวหน้าหอผู้ป่วยและหัวหน้างานทุกท่าน
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ทุกท่าน
                                             
ผู้บริหารและคณะเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
นายแพทย์จิระชาติ  เรืองวัชรินทร์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
นางอรนัส   ยวงทอง รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
นายสามารถ  สุเมธีวรศักดิ์            รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
นายแพทย์ธีระศักดิ์  วิริยานนท์       ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกาะสมุย
นายวันชัย  มั่นสัมฤทธิ์                   ผู้อำนวยการกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต ๑๑
นางสาวเพ็ญศรี  ทองเพชร             ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุราษฎร์ธานี
นายแพทย์สุกิจ  ทัศนสุนทรวงศ์        ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี
นางกุลธิดา  ศิริวัฒน์                  ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๑๑ สุราษฎร์ธานี
นายเฉลิม  บุญราศี                      หัวหน้าศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ ๑๑.๓ สุราษฎร์ธานี
นายจุมภฎ  พรมสีดา                  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวนสราญรมย์
นางสาวจุฬาพันธ์  เหมกูล              ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ ๑๑
นายทวีสา  เครือแพ ผู้อำนวยการและคณะเจ้าหน้าที่ สปสช.เขต ๑๑
นายแพทย์บรรจบ – คุณสุจิตรา  มานะกุล  ผู้อำนวยการและคณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลทักษิณ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชมในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ทุกแห่ง
สาธารณสุขอำเภอในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ทุกอำเภอ
 
ผู้บริหารและคณะเจ้าหน้าที่ในสังกัดโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี
ผู้อำนวยการและคณะเจ้าหน้าที่ ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลีนิคโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี
คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี
คณะกรรมการบริหารกลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี
องค์กรแพทย์โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี
หัวหน้าหอผู้ป่วย/ผู้ช่วยหัวหน้าหอผู้ป่วย/หัวหน้างาน โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ทุกท่าน
คณะเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานีทุกท่าน
คณะเจ้าหน้าที่ร้านสหกรณ์โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี
ชมรมจิตอาสาโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี
อดีตผู้บริหารโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี
นพ.พนัส – คุณสุมล  อุทโยภาส
พลโทเดชา – พญ.วิญญู  กิ่งวงษา
นพ.สุนทร – พญ.จันทร  ทวีพาณิชย์
รท.นพ.วีระ  คณานุรักษ์
นพ.ประวิง – พญ.วไลพร  เอื้อนนทัช
นพ.ธรรมนูญ  สุขุมานันท์
นพ.อดิเกียรติ – พญ.ปาริชาต  เอี่ยมวรนิรันดร์
นพ.สิริศักดิ์ – พญ.กาญจณี  เจนวณิชสถาพร
นพ.ศิริพงศ์ – คุณสุกาญจน์   เรืองศรี
นพ.ฉัตรช้ย – คุณอังคณา  ศรีนามวงศ์
นพ.ศักดิ์ชัย – คุณเยาวดี  ตั้งจิตวิทยา
นพ.บรรยง – พญ.วิมล  ชินกุลกิจนิวัฒน์
นพ.ศิริ  ขอประเสริฐ
นพ.ทรงศักดิ์  เสรีโรดม
นพ.ชูชัย – คุณนิยะดา  วงศ์วิวัฒน์ไชย
นพ.สยมพร – คุณสุรางค์     รัตนวิจิตร
นพ.มานิตย์ – คุณรัตนา  พืชไพบูลย์
คุณอารมณ์  ยมานันตกุล
คุณธนกร  ลิมังกูร
คุณเนาวรัตน์  วารีวานิช
คุณสมศรี  ทิพยนา
คุณพัชริดา  พูลเพิ่ม
คุณธารีทิพย์  นันทรักษ์ชัยกุล
คุณมุจลินทร์  บุญโอภาส
คุณโมฬี  แก้วศรีช่วง
คุณหรรษา  กองกุล
คุณอรชร โชติช่วง
คุณนรินทร์  อภิญญาณกุล
คุณพรทิพย์  สุขสวัสดิ์
คุณสมบูรณ์  สกุลสุจิราภา
 
ผู้มีอุปการคุณ
คุณนภดล - คุณศรีเพ็ญ   ศรีภัทรา บจก.หัวถนน (สุราษฎร์ธานี)
คุณดิลก - คุณสุชาดา  ศิริอนันตภัทร์
คุณสนั่น – ประภาศรี  ทักษิณาวิสุทธิ์            ร้านสนั่นฟาร์มาซี 
คุณประสพ  ปรีชา
คุณแสงประทีป  วิชัยดิษฐ์
คุณนิภาพรรณ  แซ่เลี้ยง
คุณสุดอน  เทพธัญญ์      นายกสโมสรโรตารี่สุราษฎร์ธานี
คุณนันทิรา  ธนัญชาปกรณ์ นายกสโมสรโรตารี่ศรีตาปี
คุณฐานพัฒน์  ทิพย์บรรพต นายกสโมสรโรตารี่เพชรตาปี
คุณไพสิทธิ์  เหมือนแก้ว นายกสโมสรโรตารี่บ้านนาสาร
ภก.กิตติ ตู้บันเทิง และครอบครัว ร้านยาเภสัช ม.อ.
ชมรมร้านขายยาจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ร้านทองสุวรรณประดิษฐ์
ลัคกี้ภัตาคาร
คุณพิศน์  วัฒนาวีรชัย  บริษัทสิริสินกรุ๊ป
คุณกนกพร  สุวรรณโรจน์  โรงเรียนอนุบาลจอย
สมาคมผู้ปกครองโรงเรียนอนุบาลจอย
คุณนวลศรี  ไพโรจน์สกุล
คุณโสภณ – คุณพรรณี  มิตรพันธ์พาณิชย์
คุณยงชัย – คุณจุพา  โพธิครูประเสริฐ
คุณสุวพงษ์ – คุณกณเกศ  อารีกุล
คุณมาโนช – คุณอุไรวรรณ  ตั้งพิรุฬห์
คุณวิเชียร – คุณเพ็ญจันทร์  ชูพงศ์
คุณประสงค์ – คุณอมร  วุฒิวิริยกิจ
คุณเรืองชัย  เขมะพันธุ์มนัส
คุณศิวะ – คุณปริญดา  ชูณรงค์
คุณแม่ยุพิน – คุณศรีวรรณ  ชูณรงค์
นายแพทย์เอกชัย – แพทย์หญิงณัฎฐิณี  ธรรมนิยม
คุณมาโนชญ์ – คุณพรศรี  วุฒิจันทร์ มูลนิธิน้อย-เยี่ยม วุฒิจันทร์
คุณสุภาวดี  รจิตานนท์ มูลนิธิน้อย-เยี่ยม วุฒิจันทร์
คุณวาสนา  วุฒิจันทร์ มูลนิธิน้อย-เยี่ยม วุฒิจันทร์
คุณเสาวณี  ศรีเทพ มูลนิธิน้อย-เยี่ยม วุฒิจันทร์
คุณวรภรณ์ – คุณสุวรรณา  คงอุดหนุน มูลนิธิน้อย-เยี่ยม วุฒิจันทร์
คุณเพ็ญจันทร์  ชูพงษ์
คุณเรณุกา  เอื้อกฤดาธิการ โรงขนมแม่เน้ย
คุณโกวิท – คุณลดาวัลย์  เหมะกุล ร้านไทยวัฒนาพานิช
คุณกิ้มขุ้น  กุลทรัพย์มณี นายกสโมสรไลออนส์สุราษฎร์ธานี
คุณเจริญ  แซ่ลี ร้านเลี้ยงฟ้าใหม่
คุณวรรณี  สุขสม สุขสมแมนชั่น
คุณจินดา  ศรียาภัย
คุณจินตนา  เทือกสุบรรณ
คุณทิพวัล   นิลวงศ์
คุณนัจนันท์  ทองชล
คุณประครอง  ศรีทองกุล
คุณวัลยา  จิรสัจจานุกุล
คุณพิเชษฐ์ –  คุณสุดา  ตริตระการ
คุณนพมาศ  สุขมงคล
คุณณรงค์  วงษ์วานิช และครอบครัว
ร้านขายยาเต็กอันตึ้ง อุทิศให้ คุณสมชาย-คุณจุรีย์ เหง่าประเสริฐ
คุณฝังพาสน์  บุญเลี้ยงและครอบครัว
คุณวิชัย วงศ์ทวีทอง  คุณลักขณา เคียนบุ้น
คุณอนงค์  ศิริรักษ์ และครอบครัว
คุณอาภรณ์  บาลเมือง และครอบครัว
คุณเฉลิมศรี  สุวรรณเจษฎา
คุณจิระวัฒน์  หวังมุทิตากุล และครอบครัว
คุณทวี – คุณสมบูรณ์  นิสภกุล
คุณพ่อประสาร – คุณน้อย คุณชนิดา  หนูบุญ ร้านเรือนไทย(ปากน้ำ)
คุณสุจิน  โฮ้เต้กิ้ม และครอบครัว
คุณไสว – คุณสุดใจ  วงศ์วรชาติ และครอบครัว
อาจารย์บุญเรือง  ทิพยธรรม และบุตรธิดา
คุณอรพิน  ถิระวัฒน์
คุณสุจิตรา ถิระวัฒน์
คุณเยาวภา  ปฐมนุพงศ์
คุณมณีรัตน์  เหาตะวาณิช
คุณสุนิสา  เคาวางกูร
คุณสาโรจน์  เย็นมาก
คุณสม  แซ่โคว์
คุณพรชัย (ปตท.บางกุ้ง)
ห้างทองมณีภัณฑ์
คุณอดิศักดิ์  ลิมสถานุรักษ์  บริษัทโตโยต้าสุราษฎร์ธานี
คุณจุมพล  ไลยโฆษิต  บริษัท มิตซูสุราษฎร์ จำกัด 
คุณศุภพร ล่องดุริยางค์  บริษัท สุราษฎร์ปิยะ จำกัด
บริษัทวนชัยพาเนลอินดัสทรี่ส์ จำกัด
นำสุราษฎร์
บริษัทเรืองอุทัย
บริษัทแสงสิริ
คุณพิริยะ (โก้)
บริษัทเสรีการโยธา จำกัด
คุณปรัชญา  ศรีสวัสดิ์ โรงแรมวังใต้
คุณปัญญา  แสงสุริยัน      โรงแรมร้อยเกาะ
คุณปัญญา – คุณลม้าย        โรงแรมแก้วสมุย
คุณบรรจง  หทัยวสีวงษ์ โรงแรมบรรจงบุรี
คุณป้าสุณี  ฉัตราภรณ์
คุณบรรชา  วงศ์เจริญ
คุณกิจจา  ตรีสิริเกษม
คุณเตือนใจ  บัวปลอด ร้านติ๋มดอกไม้
คุณยุพดี  ระวิวงศ์
คุณกอบกิจ – คุณสดใส  พันธุนะ กรรมการเหล่ากาชาด
คุณโสรัช – คุณกัลยา  ชัยวิรัชติกุล กรรมการเหล่ากาชาด
คุณวรินทร์  บรรจบกาญจน์ กรรมการเหล่ากาชาด
คุณศิริพล  นาสัมภพ ผู้จัดการ Big C
คุณเสงียบ  เจริญลาภ บ้านสวนเจริญลาภ พุนพิน
นายสุเทพ – นางสุเนตร  เกิดสมบัติ
นายบวร – นางรัชนี  โจมฤทธิ์
นายคณาพจน์  โจมฤทธิ์
น.ส.ภัทราภรณ์  โจมฤทธิ์